ارتباط با ما

مدیر عامل:09177085806

مدیر تولید:09177147133

دفترمرکزی:
071-37744422

واحد تولید:
071-37744822

امور مالی و دورنگار:
071-37744420


پست الکترونیکی:

shirazpanelfactory@gmail.com
namazi10018@yahoo.com