ویژگی های تری دی پنل

مقاومت مكانيكي :

حداقل مقاومت بلوكهاي توليدي در برابر بارهاي حين اجرا بايد برابر با 200 كيلوگرم به ازاي هر 30 سانتي متر طول بلوك باشد. اين بار بايد در نواري به عرض حداكثر 7 سانتي متر در وسط بلوك اعمال شود.

تذكر: آزمايشها نشان مي دهند كه به علت تفاوتهاي موجود در مواد اوليه و فرآيند توليد، چگالي دقيقي براي كسب مقاومت مذكور در فوق نمي توان مشخص كرد. معهذا به عنوان يك راهنماي كلي انتظار مي رود كه درصورت توليد مناسب، بلوكهاي با عرض 50 و ارتفاع 25 سانتي متر با دانسيته حدود (kg / m ^ 3 ) 13 – 14 مقاومت مورد نظر كسب شود.

 

ضمنا با فرض شرايط يكسان از نظر مواد اوليه، فرآيند توليد و ضخامت بلوك، هر چه كه عرض بلوك افزايش يافته يا ارتفاع آن كاهش يابد، به چگالي بيشتري براي كسب مقاومت لازم نياز خواهد بود.شرط مقاومتي بيان شده در فوق براي هر دو نوع بلوكهاي توپر و توخالي صادق است. براي بلوكهاي داراي حفره به منظور برآورده شدن الزامات مقاومتي توصيه مي شود كه حداقل ارتفاع بلوك 25 سانتي متر باشد. اين بلوكها در وسط بايد داراي تيغه عرضي باشند. استفاده از بلوكهاي با طول كمتر از 30 سانتي متر ممكن است خطر شكست بلوك را در پي نداشته باشد. لذا به مصرف كنندگان توصيه مي شود از به كار بردن بلوكهاي با طول كمتر خودداري نمايند.

مشخصات ظاهری:

بلوكها بايد داراي ظاهر سالم و يكپارچه باشند. سطح بلوك بايد نسبتا صاف باشد و بين دانه هاي پلي استايرن فاصله مشخص ظاهري وجود نداشته باشد. لازم است تا نام توليد كننده، كند سوز بودن محصول و چگالي متوسط آن بر روي تمام بلوكهاي توليدي كارخانه حك يا چاپ شود.

عايق داخل تریدی پنل ها:

ين دو سطح مشبك فولادي ماده عايقي از جنس پلي استايرن كند سوز ( گريد F ) و يا عايق هاي شناخته شده ديگر با ضخامت هاي مناسب قرار دارد كه كاربرد اين عايقها در جلوگيري از تبادل حرارت و برودت و صدا به تناسب موقعيت ساختمان  عملكرد خوبي دارد و در آزمايشات انجام شده بر روي يك قطعه پانل كه شرايط مناسب ساخت و نصب و بتن پاشي را گذرانيده باشد نشان داده است كه ديورا 10 سانتي متري ( شبكه 5/7 با عايق 6 سانتي متري پلي استايرن و اندود سيماني طرفين ) معادل 60 سانتي متر ديوار آجري خاصيت عايق بودن را دارا است.