ایمنی در ساخت از مزایای سیستم تریدی پنل

مقاومت سیستم به صورت یکپارچه و به شکل Box است بنابراین توزیع بارها و مقاومت در برابر نیروهای خارجی تقریباَ یک نواخت و همگن می باشد نیروهای زلزله با وزن ساختمانی نسبت مستقیم دارند.

 

از مهمترین مسائل ساختمان سازی ایمنی در ساخت است.چرا که با سلامتی انسانها سروکار دارد. در ساختمانهای سنتی چون ستون ها و اسکلت فلزی قسمت اعظم بار ساختمان را تحمل می کند با کنار رفتن یک تیر یا ستون ساختمان به طور ناگهانی فرو می ریزد.

در روش سازه های پیش ساخته سبک به دلیل استفاده از شبکه میلگردی که در تمام سطوح دیوارها توزیع شده اند فروریزی ناگهانی پیش نمی آید. چرا که اتصالات و مواضع تحمل بار به صورت یکپارچه در تمام ساختمان وجود دارد.