اجزای تری دی پانل

 هسته ی عایق :

صفحه ای با ضخامت معین قرار گرفته به صورت متقارن و محصور با فاصله از شبکه های جوش شده که از پلی استایرن تشکیل شده است .

 

شبکه ی جوش شده(مش):

از اتصال مفتول های فولادی سرد کشیده شده با آرایش عمود بر هم به صورت جوش مقاومتی به یکدیگر ،شبکه ای ایجاد میشود که شبکه ی جوش شده خوانده میشود که این شبکه شامل مفتول های سرد کشیده شده و برش گیرها می باشد.

*مفتول سرد کشیده شده

عبارت است از مفتولی که طی فرآیندهای متوالی کشش،تنش زدایی و کشش مجدد که با تقلیل قطر نسبت به مفتول مبنا همراه است ساخته می شود.

*برشگیر:

عضو خرپای فولادی که با آرایش تعیین شده توسط جوش مقاومتی به دو لایه ی شبکه ی جوش شده متصل میشود.این اعضا در آرایش منظم در پانل قرار می گیرند به طوریکه اتصال آنها در خواص مکانیکی  شبکه ی جوش شده و پانل تولید شده ی نهایی ایجاد نکند.

بتن پاشیده:

 بتنی با طرح اختلاط مخصوص ساخته شده و اجرای آن توسط پاشش سریع روی ستون،بدون نیاز به قالب بندی صورت می گیرد